English

סמל עמותת לשם

 

הכותרת עמותת לשם
לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם לקויי למידה

 

מיצג של ילד על אופנים עוצב על ידי צביקה קפלן בנה של רותי קפלן יושבת ראש עמותת לשםהמיצג מנסה לעביר את תחושת הסדודנט לקוי הלמידה לעיתים יציב ולעתים מרחףמעל האדמה  .

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster: Dr. Rachel Tamir

הופיע עיתון לשם

לשמטון 4

שנה טובה ופוריה

מטרות העמותה

להקנות לאוכלוסייה ייחודית זו שוויון הזדמנויות אקדמאי, על מנת שיוכלו להתקבל ללימודיהם באקדמיה ולסיימם עם אפשרות ללימודי המשך. זאת, בתחושת סיפוק וגדילה אישית אשר תסייע להם להשתלב בכל תחומי החברה, להפוך לאזרחים תורמים ונתרמים ובכך לסייע לחברה בה הם חיים

יו"ר העמותה: גב' רותי קפלן
מנכ"ל העמותה: מר גיא פינקלשטיין

.עמותת לשם היא עמותה המופעלת ע"י מתנדבים ובאמצעות תרומות
: אם ברצונכם לסייע או לקבל מידע, אנא צרו קשר
כתובת למכתבים: ת.ד. 4403, ירושלים, 91044
09-7498001 :טלפקס
סלפון גיא: 3659956-052
תרומות יתקבלו בשמחה, בנק דיסקונט, רח' ש"י עגנון ירושלים
. מס' חשבון: 95036